Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Vestlandet
Kyrkja
Sokneråd

 

 
SOKNERÅDA SITT ANSVAR OG OPPGÅVER 

Sokneråda skal ha si merksemd retta mot alt som kan gjerast for å vekkje og nære det kristelege livet innafor soknet. Ansvar for kyrkjeleg undervising, kyrkjemusikk og diakoni. Ansvar for tildeling av offer og medverkar ved utnemning og tilsetjing i kyrkjelege stillingar. Uttalerett i samband med endring i fordelinga av arbeidet til prestane. Førebu saker for soknemøte. Det er sokneråda som har mynde til å låna ut kyrkjene m.m. 

I Kyrkjelova er det uttrykt slik i § 9: "Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet" . 

Les heile kyrkjelova

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal